Gallo Family Vineyards

Voorwaarden & Bepalingen

DE WEBSITE VAN GALLO FAMILY VINEYARDS
Overeenkomst gebruik Website. Welkom op de website van Gallo Family Vineyards. Het doel van deze website is informatie aan u te verstrekken over Turning Leaf, en u in de gelegenheid te stellen contact met ons op te nemen. Ofschoon we graag willen dat u plezier beleeft aan het bezoek van onze website, willen we ook graag dat u de bepalingen en voorwaarden begrijpt waarmee u akkoord gaat wanneer u onze website bezoekt. Zodoende richten onze advocaten even het woord tot u: U (de gebruiker van deze Site) mag deze Site niet bekijken tenzij u 18 jaar oud of ouder bent. Indien u jonger dan 18 bent, verzoeken wij u deze Site niet te bezoeken.

Door deze Site te benaderen gaat u met deze voorwaarden akkoord en u gebruikt deze Site alleen in overeenstemming met deze voorwaarden. Indien u het niet met deze voorwaarden eens bent, moet u deze Site niet gebruiken.
Het staat ons vrij deze overeenkomst op enig tijdstip te wijzigen of beëindigen door een nieuwe overeenkomst te plaatsen.

1. U heeft niet-overdraagbare, niet-exclusieve toestemming om toegang tot deze Site te verkrijgen, om informatie op deze Site te bekijken, en om exclusief voor persoonlijk gebruik met deze Site te interacteren. U gaat ermee akkoord dat u deze Site niet voor enig onrechtmatig doel zult gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u de Site niet zult verhuren, opnieuw zult doorseinen, bekendmaken, publiceren, verkopen, toewijzen, verpachten, in sublicentie zult geven, vermarkten, of overdragen, of enig gedeelte daarvan, of de Site op enige andere wijze zult gebruiken die niet uitdrukkelijk geautoriseerd is door deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u enig gedeelte van de Site niet zult kopiëren, tot de broncode zult herleiden, vertalen, presenteren, wijzigen of afgeleide werken ervan zult maken. Wij behouden ons alle eigendomsrechten op de Site voor.

2. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk indien u niet in staat bent informatie via de Site te benaderen.

3. De Site wordt aan u “IN DE HUIDIGE STAAT” ter beschikking gesteld, met "ALLE FOUTEN” daarin aanwezig. Dit betekent dat, ondanks onze beste inspanningen, de Site onjuistheden kan bevatten, omissies, vergissingen of andere fouten, en dat u er op eigen risico op vertrouwt. WINERY GEEFT U GEEN GARANTIE EN U KRIJGT GEEN GARANTIE VAN WINERY, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND. ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN STILZWIJGEND, WORDEN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN AFGEWEZEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BIJZONDER DOELEINDE. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VORDERING OF VERLIES GELEDEN DOOR U (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, COMPENSEREND, INCIDENTEEL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, GEDERFDE WINST, GEDERFDE OMZET OF HANDEL, ONKOSTEN, INVESTERINGEN OF VERPLICHTINGEN, VERLIES VAN ENIGE GOODWILL OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLOREN, BESCHADIGDE OF VERDUISTERDE GEGEVENS, ONVERMOGEN OM GEGEVENS OF DATA TE GEBRUIKEN, VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF COMPUTERVIRUSSEN), ONGEACHT OF WIJ DAARVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD, DAARVAN WISTEN OF VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE HADDEN MOETEN ZIJN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN IN HET TOTAAL, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, BELASTERING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN, EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN, ALSMEDE VORDERINGEN VAN DERDEN. INDIEN DE UITSLUITING VAN GARANTIE OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST WEGENS ENIGE REDEN, OM HET EVEN WELKE, WORDT GEACHT NIET-AFDWINGBAAR OF NIET VAN TOEPASSING TE ZIJN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ONZE AANSPRAKELIJKHEID DE TIEN EUROS (€10) NIET ZAL OVERSCHRIJDEN.
Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enig virus of voor andere zaken waarover wij geen controle kunnen uitoefenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw computer, software, modem, telefoon of ander goed tengevolge van uw gebruik van de Site.

4. Deze Site, alle gedeelten daarvan, en alle data of gegevens, afbeeldingen en andere informatie op deze Site vallen onder het Auteursrecht © 2018 van E. & J. Gallo Winery. Alle rechten voorbehouden. De informatie op de Site is ons eigendom en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en ander van toepassing zijnd intellectueel eigendomsrecht. U gaat ermee akkoord dat u die informatie niet zult reproduceren, opnieuw zult doorseinen, verspreiden, verkopen, distribueren, publiceren, uitzenden, circuleren of commercieel zult exploiteren, op enigerlei wijze, tenzij het gebruik uitdrukkelijk door ons schriftelijk is toegestaan.

5. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van uw wachtwoord(en). U gaat ermee akkoord dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen indien u zich bewust wordt van: a) enig verlies of diefstal van uw toegangswachtwoord(en); of b) enig ongeoorloofd gebruik van enige van uw wachtwoord(en).

6. Het is mogelijk dat de Site u van de mogelijkheid voorziet om e-mail aan ons te versturen of om commentaar op de Site te plaatsen. Met betrekking tot dergelijke communicatie gaat u met de volgende voorwaarden akkoord:
a. U gaat ermee akkoord dat enig commentaar dat u over onze producten of diensten instuurt door ons in onze marketing- of advertentiematerialen kan worden gebruikt en openbaar kan worden gemaakt, hetzij in zijn geheel of in geredigeerde vorm. Indien wij dat doen, zullen we niet uw achternaam gebruiken.
b. U zult de Site niet gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig is, beledigend, irritant of onaangenaam, lasterlijk, schandaliserend, obsceen of bedreigend, of schadelijk of nadelig voor de Site.
c. U gaat ermee akkoord dat u geen informatie instuurt die inbreuk maakt op, of de privacy of rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt, die illegaal is, lasterlijk, obsceen, irritant of onaangenaam, aanstootgevend, verwerpelijk of van seksueel expliciete aard, die een overtreding van de wet aanmoedigt of alcoholgebruik door minderjarigen, die een virus bevat, of die irrelevant is.

7. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons exclusieve inzicht en goeddunken, uw toegang tot de Site te beëindigen of beperken, zonder kennisgeving en zonder beperking, op enige gronden en wegens enige reden. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk of hebben geen verplichting jegens u in geval van beëindiging van deze overeenkomst.

8. DIVERSEN
a. Deze overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd, en de nakoming van deze overeenkomst dient te worden afgedwongen, krachtens de wetten van Californië, zonder verwijzing naar rechtskeuze. Enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst of tot de Site kan slechts aanhangig worden gemaakt in een rechtbank waarvan de bevoegdheid en het rechtsgebied in Modesto, Californië, liggen.
b. U begrijpt dat wij verzoeken tot rechtshandhaving of dagvaarding kunnen inwilligen met betrekking tot uw gebruik van de Site.
c. Geen afstand door enige partij van enige niet-nakoming of nalatigheid krachtens deze overeenkomst kan worden geacht te zijn een afstand van enige voorafgaande of volgende niet-nakoming of nalatigheid.
d. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven en zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zijn te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling effectueert.

Handelsmerken van de website van Gallo Family Vineyards
Gallo Family Vineyards, het logo van Gallo Family Vineyards, Ernest & Julio Gallo roosters (haantjes), het Gallo Family Vineyards Turning Leaf logo, en het logo van de Gallo Family Vineyards Coastal Vineyards zijn geregistreerde handelsmerken van E. & J. Gallo Winery.

Return to Wine